CSIF INFORMA
Vacants Concurs General de Trasllats, modificació llistat oposicions, jubilacions i 22 de febrer dia internacionalde la igualtat salarial.
21 de Febrero de 2019
VACANTS CONCURS DE TRASLLATS
Vacants provisionals concurs de trasllats Inspecció d'Educació i cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.
Vacants provisionals concurs de trasllats mestres vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola
OPOSICIONS
Modificació llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.
JUBILACIONS: CLASSES PASSIVES I SEGURETAT SOCIAL
DESCARREGA AQUÍ INFORMACIÓ COMPLETA
22 de febrer DIA INTERNACIONAL DE LA IGUALTAT SALARIAL 2019

CSIF aconsegueix una sentència pionera que posa fre a la discriminació salarial en el sector de l'envasament d'aliments

El Govern reconeix "obstacles que limiten la igualtat plena en el desenvolupament de la carrera professional d'empleats i empleades públiques"

Amb motiu del Dia de la igualtat salarial, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) aixeca la seva veu per reclamar un major compromís per part de les administracions i empreses, mitjançant l'impuls de mesures que eliminin la denominada bretxa salarial o, segons la organització Internacional del Treball, disparitat de remuneració per raó de gènere. És a dir, la discriminació salarial de la dona.

Segons l'última enquesta d'estructura salarial elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), dades 2016, el salari mitjà anual dels homes va ser de 25.924,43 euros, mentre que el de les dones va ser de 20.131,41 euros (el 77 per cent).

Això vol dir que, per cada 100 euros que guanya un home, una dona amb prou feines arriba als 77 euros; que una dona ha de treballar gairebé 10 hores diàries enfront de les 8 hores d'un home; i que a partir del mes del 10 novembre de cada any, les dones, en comparació amb els homes, treballen gratis.

La bretxa salarial es dóna tant en l'àmbit privat com en el públic. En l'àmbit privat, CSIF ha guanyat una sentència pionera en el sector del manipulat d'aliments, per la qual es condemna a l'empresa envasadora Acrena a equiparar els salaris entre homes i dones. Aquestes últimes cobraven 23 cèntims menys a l'hora perquè l'empresa entenia que ells feien un treball superior físicament, quan els llocs de treball són pràcticament idèntics.

Aquesta sentència pot suposar un revulsiu crucial per a un sector, en aquest cas del manipulat, plenament feminitzat, tot i la denominació neutra com 'personal de l'envasat' amb la que es defineix en el conveni.

En l'àmbit públic, comptem amb un informe pioner del Ministeri de Foment, que realitza una anàlisi retributiu des de la perspectiva de gènere, del personal laboral i funcionari en funció del grup, nivell, complement de destinació, específic, productivitat i altres conceptes retributius, que posen de manifest una bretxa salarial del 19%.

El mateix Ministeri de Política Territorial, ens ha reconegut la necessitat (nou anys després del I Pla d'Igualtat) de donar un "major impuls" a les mesures en matèria d'Igualtat en àmbits com el suport a la conciliació de la vida personal, familiar i la corresponsabilitat.

En aquest sentit, es reconeix l'existència de "obstacles que limiten la igualtat plena en el desenvolupament de la carrera professional d'empleats i empleades públiques. Dit d'una altra manera, el principal pes de les responsabilitats familiars segueix recaient en les dones (que són les que assumeixen principalment els permisos no retribuïts, excedències o reduccions de jornada) el que incideix de manera directa en la diferència salarial i en la pensió.

Per tot això, des CSIF reclamem:

- Que s'obligui, mitjançant el desenvolupament reglamentari de la Llei 3/2007 per a la igualtat d'efectiva de dones i homes, al fet que les empreses i l'Administració compleixin els seus propis plans d'igualtat.

- En les negociacions dels convenis col·lectius, incorporar la perspectiva de gènere, especialment en el capítol de negociació de retribucions, per evitar que els complements quedin fora de conveni i s'accentuï la bretxa salarial.

- Base de dades sobre les retribucions (actualitzada cada 6 mesos), desglossades per concepte salarial i lloc de treball, de la representació dels / les treballadors / es.

- Auditoria anual de retribucions en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones; els resultats de les auditories anuals seran d'accés a les inspeccions de treball, sindicats i els diferents organismes de l'Administració que treballen en perspectiva de gènere.

- Millorar la representació de la dona en els llocs de responsabilitat.

- Establir plans de desenvolupament professional en les empreses, perquè suposen un increment en la transparència salarial i per tant posen en evidència la bretxa en aquesta matèria.

- Fomentar la coresponsabilitat perquè la conciliació sigui compartida i no penalitzi les dones.

- Major sensibilització i formació en gènere sobretot en personal que ocupa llocs de responsabilitat en el sector privat i públic.