CSIF INFORMA
05 de Febrero de 2019

L'ADMINISTRACIÓ "TORNA" 15 HORES DURANT CADA CURS PER MALALTIES SENSE HAVER D'AGAFAR LA BAIXA DES DEL PRIMER DIA

La Secretària d’Administració i Funció Pública ha dictat la Instrucció 1/2019, de 29 de gener, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Cal assenyalar els següents aspectes de l’esmentada Instrucció:
- Les primeres 15 hores laborables d’absència per motius de salut en un mateix any natural, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda o parcial, es poden justificar, sense necessitat de comunicat de baixa, mitjançant un document acreditatiu d’atenció mèdica.

- Es dona un tracte especial a les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques. Aquestes absències es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable sense que sigui aplicable el límit anual de 15 hores laborables. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.

El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic.

- Pel que fa a les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, els serveis de personal podran exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut, així com una acreditació mèdica, en cada cas, conforme la concreta absència del lloc de treball deriva de la malaltia crònica.

ELS/LES MUTUALISTES DE MUFACE JA PODEN RECLAMAR ELS DESCOMPTES DE RENDA PER MATERNITAT/PATERNITAT

L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) ha establert ja la llera perquè les persones incloses en l'àmbit del mutualisme administratiu puguin sol·licitar la rectificació de les declaracions d'IRPF en les que haguessin inclòs les rendes derivades dels permisos per maternitat / paternitat, d'acord amb el que disposa el Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre.

Per a això, els mutualistes poden presentar la seva sol·licitud tant per via electrònica com en paper. Per presentar la sol·licitud de manera electrònica a través de la via especialment habilitada per a això en la pàgina web de l'AEAT, es pot accedir al següent enllaç.

passos senzills

Aquest formulari de sol·licitud és el mateix que el de les persones incloses en el Règim General de la Seguretat Social, i no cal acompanyar documentació addicional. Els passos per omplir-són molt senzills. Per a qualsevol dubte, es poden seguir aquestes breus instruccions.

Cal recordar que podran sol·licitar la devolució aquelles persones que hagin gaudit permisos de maternitat i paternitat durant 2014, 2015, 2016 i 2017.

En la propera campanya de renda dels contribuents només hauran de confeccionar i presentar les seves declaracions utilitzant les dades fiscals que se'ls ofereixin. El programa d'ajuda Renda WEB oferirà les dades fiscals incorporant aquestes prestacions / retribucions com a rendes exemptes i les retencions suportades com plenament deduïbles

.

Així mateix, és important subratllar que, amb caràcter general, el termini per a sol·licitar la rectificació de la declaració d'IRPF de l'exercici 2014 prescriu als quatre anys a comptar des del 30 de juny del 2015.

Concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres educatius públics

DESCARREGA AQUÍ

CURSOS DE FORMACIÓ ONLINE CSIF

https://campuseducacion.csif.es/FCCEntrada.aspx
https://www.csif.es/nacional/formacion