Membres de mesa i interventors de candidatura
HO PODEU SER ELS MEMBRES DE LA CANDIDATURA I ELS AFILIATS/DES A CSIF QUE HO DESITGEU. NOMÉS CAL QUE M'HO FEU SABER. 602 251 088
22 de Enero de 2019

CONSIDERACIONS SOBRE MESES ELECTORALS: ELS INTERVENTORS I INTERVENTORES TINDREU EL DÍA SENSE CLASSE PER PODER FER LA VOSTRA TASCA I LES 6 PRIMERES HORES DEL DIA SEGÜENT.

HO PODEU SER ELS MEMBRES DE LA CANDIDATURA I ELS AFILIATS/DES A CSIF QUE HO DESITGEU. NOMÉS CAL QUE M'HO FEU SABER. 602 251 088

ENS FAN FALTA INTERVENTORS/RES!!!

1 Membres de mesa i interventors de candidatura

1.1 El professorat dels centres públics de titularitat del Departament d'Educació que siguin designats membres d'una mesa electoral o que tinguin la condició d'interventor o interventora de candidatura han de posar-ho en coneixement de la direcció del centre. El director o la directora els ha de concedir permís durant el temps necessari per a l'assistència a les reunions que la mesa electoral porti a terme.

1.2 Quan amb motiu de l'activitat electoral, el professorat dels centres públics de titularitat del Departament d'Educació que sigui designat membre d'una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, té dret a percebre les indemnitzacions que hi correspongui de conformitat amb l'establert al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei a la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitud de es tramita a través del portal ATRI.

2 Permisos del professorat

2.1 El professorat que tingui la condició d'elector disposa, el dia de la votació, durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s'efectuï en els centres cap convocatòria d'activitat no lectiva durant l'horari fix de permanència al centre.

2.2 El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d'interventor o apoderat, tindrà dret durant el dia de la votació, a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l'actuació com membre de la mesa, interventor o apoderat.

3 Mesures organitzatives

3.1 La direcció de cada centre docent ha de preveure i assegurar l'adequada atenció als alumnes durant l'absència del professorat derivada dels permisos i llicències.

3.2 En les zones escolars rurals i en els centres que per l'allunyament del municipi de la mesa de votació, es faci impossible mantenir l'horari habitual de les classes i activitats de l'alumnat, el director o la directora del centre pot sol·licitar als serveis territorials del Departament d'Educació i al Consorci d'Educació de Barcelona, abans del dia 1 de març de 2019 l'autorització de la modificació de l'horari, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 de l'ordre ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. El director o la directora dels serveis territorials del Departament d'Educació o la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona ha de resoldre amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la jornada de votació i comunicar-ho al centre docent.

4 Data de la votació

4.1 Les meses coordinadores de cadascuna de les unitats electorals han comunicat que el dia de la votació és el 12 de març de 2019, i l'horari de la jornada de votació és des de les 10:30 a les 18:30 hores.

4.2 En els municipis en què el dia 12 de març de 2019, dia assenyalat per a les eleccions, sigui festa local, les meses electorals parcials situades en centres d'aquests municipis, han d'efectuar les votacions el dia laboral immediatament anterior amb el mateix horari fixat. Un cop acabada la jornada electoral, els membres de la mesa electoral parcial, han de segellar l'urna, que ha de ser dipositada a la seu de la mesa coordinadora i custodiada per aquesta fins l'hora d'efectuar l'escrutini. La mesa coordinadora ha de procedir al recompte dels vots.