Normativa sobre Destinacions Provisionals 2015-2016.
19 de Mayo de 2015

RESOLUCIÓ ENS/969/2015, de 7 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/863/2015.

Modificació del paràgraf tercer de la base 3.4 de l’annex 1 queda redactat de la manera següent:

“Del model degudament emplenat i signat, se n’ha de trametre original als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui, del 2 al 14 de juny de 2015, per a la seva validació.”.

RESOLUCIÓ ENS/863/2015, de 28 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals

ORDRE EDU/139/2007, de 8 de maig, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica