Adjudicacions de destinacions provisionals 2014-2015
07 de Mayo de 2014

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d'educació especial, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2014-2015.
Les destinacions provisionals són amb efectes d'1 de setembre de 2014 i finalitzaran el 31 d'agost de 2015, a excepció dels casos previstos de propostes de l'Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Resum del procediment Termini Documentació
Presentació de sol·licitud
(funcionaris de carrera) (Comissions de serveis)
del 6 al 19 de maig de 2014 Sol·licitud
Presentació de sol·licitud
(funcionaris interins)
del 21 de maig fins el 3 de juny --
Previsió de publicació de la resolució juliol de 2014 --

Participació en el procediment

Participació obligatòria: professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1.9.2014: col·lectius de l’apartat 1.2.1 de l'annex de la convocatòria, excepte el del subapartat g), amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2014-2015 (de formació, representant sindical, etc) o una excedència per cura de fill o de familiar.
Participació voluntària: el professorat que amb efectes d’1.9.2014 sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents de centres diferents al de la seva destinació definitiva i el professorat interí.
Participació per a més d’un cos docent: En aquest procediment només es pot obtenir una única destinació provisional per al curs 2014-2015.

  • El professorat funcionari de carrera que pertany a més d’un cos docent només pot presentar una única sol·licitud de participació per obtenir destinació a llocs de treball docents corresponents a un dels cossos docents esmentats a la base 1.1 de l'annex de la convocatòria.
  • El personal interí pot participar per un únic nivell (primària o secundària).
  • El personal interí que en participar voluntàriament en el procediment regulat per aquesta Resolució obtingui una destinació per al curs 2014-2015 i en tingui una altra amb caràcter provisional mitjançant contracte laboral temporal en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament, haurà d’optar, mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics abans del dia 8 d’agost de 2014, per una de les dues. De no fer-ho, es deixarà sense efecte l’adjudicació provisional obtinguda en aquest procediment.

Llocs que s'adjudiquen

Llocs vacants, a dedicació completa, no ocupats per professorat funcionari amb destinació definitiva, o per professorat amb nomenament vigent a 1 de setembre del 2014, dels centres educatius que es relacionen als annexos de la convocatòria i llocs resultes que es produeixin en el mateix procediment d’adjudicació. També s’adjudiquen llocs a mitja dedicació en el cas que els directors dels centres proposin la continuïtat del professorat interí que el curs 2013-2014 ha ocupat un lloc a mitja dedicació vacant en el seu centre, amb els criteris i condicions que indica l’article 9 de la resolució de la convocatòria.