Previsió de calendari per entrar en la borsa de personal docent
03 de Marzo de 2014

- Termini per tramitar la sol·licitud d’inscripció: Del 10 de febrer fins 3 de març de 2014. Després hi ha 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud per presentar-la junt als requisits i mèrits al·legats.
- Publicació de la llista provisional de persones admeses o excloses: primera quinzena del mes d’abril de 2014
- Publicació de la llista definitiva de persones admeses o excloses: primera quinzena del mes de maig de 2014