Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball com a personal interí docent
07 de Febrero de 2014

Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball com a personal interí docent (DOGC)

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 10 de febrer fins al 3 de març de 2014, ambdós inclosos. L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud és a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament ,aquí trobaràs tota la informació necessaria per formar part de la borsa de treball, i també la sol·licitud d'insripció.

També pots veure en aquest link les titulacions equivalents al nivell C1 de Català (nivell exigit)

Recordem:

Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

- Normativa de referència per tramitar la documentació que regula la convocatòria per formar part de la borsa: Normativa
- Taula de titulacions en el web del Departament d’Ensenyament, a l’adreça http://www.gencat.cat/ensenyament (“Borsa de treball de personal docent”)