Serveis mínims
23 de Octubre de 2013

Una persona de l’equip directiu per cada centre. S’entén com a tal alguna de les persones següents : el/la director/a, el/la coordinador/a pedagògic/a, el/la cap d’estudis o el/la secretari/ària i, en el cas de les llars d’infants, un membre del claustre.
A més del personal esmentat:
- Per l’ensenyament infantil i primària (3 a 12 anys); 1 docent per cada 4 unitats.
- Per l’ensenyament especial (de 3 a 16 anys); 1 docent per cada 3 unitats.
- Per garantir la seguretat en l’horari de menjador i activitats complementàries: un terç del personal.

Ordre