Reconeixement del dret a gaudir de les vacances, desprès d’estar de baixa durant aquestes
11 de Octubre de 2013

Els treballadors a qui sobrevingui una incapacitat temporal un cop iniciades les vacances anuals tindran dret a gaudir de les seves vacances amb posterioritat a l’acabament de la incapacitat temporal.
El Departament, des d’agost de 2013, està reconeixent el dret a gaudir de les vacances als professors que es troben en aquest cas.