Resolució que modifica l’apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014
19 de Septiembre de 2013

Resolució que modifica l’apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014
"No es nomenarà personal substitut fins que no hagin transcorregut deu dies lectius des de l’inici de la situació que justifica el nomenament a excepció dels supòsits que s’esmenten a continuació, en els quals es podrà avançar el nomenament del substitut sempre que la baixa o incidència a substituir tingui prevista una durada superior als 10 dies lectius"