INSTRUCCIONS ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS PER AL CURS 2013-2014. TERMINIS SOL·LICITUDS.
30 de Mayo de 2013

INSTRUCCIONS ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS PER AL CURS 2013-2014. TERMINIS SOL·LICITUDS.

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

a) Personal interí: del 22 de maig al 4 de juny de 2013. (ACCÉS SOL·LICITUD) (MODEL RECLAMACIO NÚMERO D'ORDRE)

b) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 24 de maig al 14 de juny de 2013. (La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d'Ensenyament i/o Consorci d'Educació de Barcelona)

c) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 30 de maig al 13 de juny de 2013.(ACCÉS A LA SOL·LICITUD)