CSIF exigeix al 'Ministeri d'Educació una taula sectorial urgent que solucioni la situació del professorat tècnic de FP
- La mesura imposada i no negociada crea molts problemes i inquietuds a l'col·lectiu, a l'declarar a extingir un cos necessari per a la qualitat educativa
- CSIF considera que la solució passa per incorporar de manera immediata a tot el col·lectiu en el grup A1
19 de Abril de 2021

El Professorat Tècnic de Formació Professional realitza una tasca en el sistema educatiu essencial dins de totes i cadascuna de les famílies i especialitats de la Formació Professional. Les diferents especialitats han necessitat de professorat amb titulacions molt diverses, ja que en alguns casos hi ha una dissociació entre les necessitats de la formació professional i les titulacions obtingudes en l'àmbit universitari.

Des de l'aprovació de la LOE, la majoria de professorat accedia a aquests cossos a partir de titulacions universitàries i amb el Màster habilitant per a la docència de manera obligada. A més, l'administració educativa els habilitava per donar mòduls no pràctics. Tot això implicava una justa reivindicació que fossin considerats dins el grup A1 i no A2 com està considerat el cos de professors tècnics de FP. Cap professor, cap administració educativa, en definitiva, cap professional de l'educació havia reclamat la inexistència d'aquest col·lectiu.

Quan sorgeixen justes reivindicacions, sempre hi ha persones que intenten beneficiar-se'n amb solucions miraculoses. CSIF des del principi va indicar que la solució havia d'estar en la negociació dins d'un Estatut Docent on es negociaran els grups i subgrups de tots els cossos docents segons l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Així mateix, també havien de abordar-se els nivells de cada un dels grups. No seria possible, com alguns venien, en l'àmbit jurídic.

No obstant això, en comptes de negociar-per poder adaptar una solució sense perjudicar el col·lectiu en general i sense afectar el funcionament de el sistema educatiu, els polítics ho han imposat dins el Congrés dels Diputats en les esmenes a la LOMLOE. Amb aquesta disposició afegida es declara el cos de professors tècnics a extingir, sense detallar la forma d'accés a el cos A1.

Amb això s'ha deixat insatisfet a tots aquells que compleixen amb els requisits dels cossos A1, als llimbs a aquells que exerceixen la seva funció dins de el cos i no saben si tenen la titulació, en risc a tots els interins de moltes de les especialitats i en escac als centres educatius que saben de la necessitat d'aquest cos i no saben com van a poder dotar de professorat pràctic en les especialitats que no tenen titulació universitària afí.

De nou, i com sempre, alguns estan volent treure rèdit a aquesta situació amb solucions miraculoses. CSIF, com a sindicat professional, fuig de la demagògia, però sí que considera que s'ha de solucionar de manera urgent. Amb tres objectius fonamentals: que es doni resposta a tot el col·lectiu que compleix amb els requisits de manera immediata, que el col·lectiu no vegi minvades les seves actuals condicions laborals i que el sistema educatiu no es vegi, un cop més, perjudicat en la qualitat de seus ensenyaments.

Les solucions que estan començant a sentir-se de fer-ho en un procés llarg i individual, deixant als que no ho compleixen en un cos a extingir i estudiant la creació de noves figures que puguin exercir l'actual tasca amb pitjors condicions laborals, són absolutament rebutjable per CSIF.

CSIF exigeix ​​la convocatòria d'una Taula Sectorial urgent per tractar aquest tema, en la qual demanarem la incorporació immediata de tot el col·lectiu en el grup A1 i que s'estudiï la forma d'accés per a totes especialitats de l'actual cos en aquest nou grup i nivell. Les dificultats legals que això suposa hauran solucionar els mateixos que han creat el problema.

Per la dignificació de la tasca docent.