PREVISIÓ PLACES OPOSICIONS 2019-20
ES CONVOCARAN EN BREU
20 de Octubre de 2019

590 Cos de professors d'ensenyament secundari (sense FP).....................2.946

592 Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes..........................................60

595 Cos de professors d'arts plàstiques i disseny.............................................40

596 Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.....................................8

Total de places..................................................................................................3.054

ENGUANY NO HI HA PREVISIÓ DE QUE ES CONVOQUIN PLACES DEL COS DE MESTRES, QUE SORTIRAN A LA CONVOCATÒRIA DEL CURS 2020-21