ADJUDICACIONS ESTIU 2019-20
10 de Mayo de 2019

Participació obligatòria

Professors funcionaris de carrera, en servei actiu, que no tenen destinació definitiva ni provisional amb efectes d'1 de setembre de 2018, i amb independència de gaudir d'una llicència per al curs 2018-2019 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

Professors que han superat el procés selectiu de 2018, excepte que tinguin concedit l'ajornament de la fase de pràctiques per al curs 2018-2019, o siguin funcionaris de carrera que obtenen una nova especialitat del mateix cos.

Interins amb serveis prestats que formen part a 1 de setembre de 2018 de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament estan obligats a participar en la fase d'elecció, com a mínim, en un dels dos procediments d'adjudicació previstos, a llocs de dedicació completa o a llocs de mitja dedicació.

El caràcter obligatori de la participació en la fase d'elecció podrà comportar l'adscripció d'ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d'adjudicació diferents de la d'elecció.

Participació voluntària

Amb caràcter voluntari poden participar els professors que amb efectes d'1 de setembre de 2018 sol·licitin, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.

Calendari

Calendari

1.- Personal interí: del 17 al 27 de maig de 2019.

2.- Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 6 de juny de 2019.

3.- Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 17 de maig al 6 de juny de 2019, cita prèvia Serveis Territorials.

4.- Propostes de les direccions: del 6 al 20 de juny 2019.

Adjudicacions provisionals: Primera quinzena de juliol.

Període de reclamació: 3 dies des de la seva publicació.

Adjudicacions definitives: Abans del 20 de juliol (previsió).