OPOSICIONS 2019
21 de Diciembre de 2018
CSIF INFORMA CONVOCATÒRIA OPOSICIONS 2019
NOVETAT: COMENCEN AL JUNY, NO A L'ABRIL
PLACES CONVOCADES
MESTRES

Codi Especialitat Places
ALL Audició i llenguatge 75
EES Pedagogia terapèutica 283
INF Educació infantil 589
PAN Llengua estrangera: anglès 331
PEF Educació física 211
PFR Llengua estrangera: francès 8
PMU Música 175
PRI Educació primària 1.932
Total 3.604

SECUNDÀRIA

Codi Especialitat Places
501 Administració d'empreses 77
502 Anàlisi i química industrial 30
503 Assessoria i processos d'imatge personal 24
505 Formació i orientació laboral 91
506 Hoteleria i turisme 24
507 Informàtica 139
508 Intervenció socio-comunitària 87
510 Organització i gestió comercial 73
511 Organització i processos de manteniment vehicles 24
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 26
513 Organització i projectes de sistemes energètics 8
515 Processos de producció agrària 16
516 Processos industria alimentaria 11
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 30
518 Processos sanitaris 42
519 Processos i mitjans de comunicació 11
522 Processos i productes d'arts gràfiques 10
524 Sistemes electrònics 8
525 Sistemes electrotècnics i automàtics 28
Total 759

TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Codi Especialitat Places
601 Cuina i pastisseria 31
603 Estètica 29
608 Laboratori 9
609 Manteniment vehicles 49
610 Màquines, serveis i producció 3
611 Mecanització i manteniment de màquines 42
614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 8
615 Operacions de processos 10
616 Operacions i equips de producció agrària 13
617 Patronatge i confecció 6
618 Perruqueria 16
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 33
620 Procediments sanitaris i assistencials 97
621 Processos comercials 54
622 Processos de gestió administrativa 66
623 Producció en arts gràfiques 9
625 Serveis a la comunitat 69
626 Serveis de restauració 13
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 80
629 Tècniques i procediments d'imatge i so 5
Total 642

CALENDARI

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 4 de febrer de 2019
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: finals de febrer de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: 10 dies hàbils que compten a partir l'endemà de la publicació de la llista provisional
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: segona quinzena de maig de 2019
 • Proves de llengües: 14 de juny de 2019 (només qui n'hagi de fer alguna)
 • Acte de presentació: 15 de juny de 2019
 • Finalització de la fase d'oposició: abans del 31 de juliol de 2019
 • Finalització del procediment selectiu: abans del 31 d'octubre de 2019
FASES

Prova de llengües

El 14 de juny de 2019 s'iniciarà el procediment selectiu amb la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana, per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, i la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya per als aspirants que tinguin la nacionalitat espanyola i no hagin acreditat el coneixement d'aquestes llengües.

Estan exemptes de fer la prova de llengua catalana les persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C1).
 • Haver superat o haver estat declarat exempt de fer la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya, convocades pel Departament d'Educació.

Estan exemptes de fer la prova de llengua castellana les persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

 • Tenir una titulació universitària, el títol de batxillerat, el títol de tècnic especialista (FP2) o tècnic superior, expedit a l'Estat espanyol.
 • Tenir el diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes.
 • Haver superat o haver estat declarat exempt de fer la prova oral i escrita de llengua castellana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya o en altres administracions educatives.
 • Els aspirants que són funcionaris d'un cos docent de l'Estat espanyol.

Acte de presentació

El 15 de juny de 2019 es farà l'acte de presentació davant els tribunals.

En l'acte de presentació, els aspirants d'ingrés lliure i els de reserva per a aspirants amb discapacitat han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal.

Els aspirants que no compareguin personalment o que no lliurin l'exemplar de la programació didàctica s'exclouran del procés selectiu.

Fase d'oposició

Les comissions de selecció publicaran els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició almenys amb una setmana abans de l'inici de les proves.

Les proves de la fase d'oposició del procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat són eliminatòries.

Fase de concurs

Els aspirants que superin la fase d'oposició accediran a la fase de concurs.

Per fer l'al·legació dels mèrits s'han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d'autobarem disponible quan hagi finalitzat la fase d'oposició.

La documentació presentada podrà ser recuperada pels aspirants en el lloc, la data i l'hora que els tribunals fixin.

PROCEDIMENTS CONVOCATS

 • Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
  Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per participar en el procediment d'accés. Es reserva un 5% del total de places per a persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
 • Accés a un cos de grup superior
  Per als aspirants funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A2.
 • Adquisició de noves especialitats
  Per als aspirants funcionaris de carrera d'un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos.
TOTA LA INFORMACIÓ:
US RECORDEM QUE DURANT LES VACANCES DE NADAL PODEU CONTACTAR AMB NOSALTRES AL
602 251 088
BONES FESTES!!!