Decret de plantilles
28 de Marzo de 2014

L’administració ha publicat l'anomenat Decret de plantilles ara denominat "procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents".

El Decret de plantilles és el moll de l’os de la LEC, pel qual el director podrà triar directa o indirectament fins a la meitat de la plantilla de funcionaris i la totalitat del professorat interí o substitut, i d’aquesta manera s’afavoreix , explícita o implícitament, l’arbitrarietat en els processos de nomenament del personal docent, introduint un model en el que la direcció podrà jugar a ser empresari privat amb diners públics. I això obre les portes al clientelisme, a l'amiguisme i a la corrupció. Sabem que no ho faran tots els directors, però el que ho faci es mourà en una impunitat legal que tindrà com a revers la indefensió de bona part del professorat.
Això va en contra dels principis bàsics de transparència que ha de regir el funcionament d’una administració pública democràtica, en la que els llocs de treball es proveeixen d’acord amb uns criteris objectius i quantificables de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
També s’estableix la polivalència curricular, per a l'ESO i el Batxillerat, la qual cosa significa que un mateix professor haurà d’impartir matèries que no són de la seva especialitat, qüestió que atempta directament contra la qualitat de l’ensenyament.
En definitiva, aquest decret obre la porta a un model de direcció i de gestió autoritari més pròpia dels anys preconstitucionals que d’ara.

DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docent.Ficheros Adjuntos: