Cursos de gallego jurídico para el personal fuera de Galicia
10 de Febrero de 2020

Se ha publicado en el DOGA la Resolución del 6 de febrero por la que se convocan cursos de lenguaje jurídico gallego para el personal al servicio de la Administración de Justicia que preste servicios fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2020.

No prazo de presentación de solicitudes establecido na letra e) desta base as persoas solicitantes deberán achegar por correo electrónico ao enderezo <xestion.egap@xunta.gal>, xunto cunha copia do formulario de solicitude, a seguinte documentación:

1. Documento que acredite a antigüidade na Administración de xustiza tomando como referencia a primeira toma de posesión.

2. De ser o caso, a documentación complementaria que acredite circunstancias especí­ficas (discapacidade, permiso de maternidade, etc.) para os efectos da selección.

A falta de presentación destes documentos acreditativos dará lugar á exclusión da per­soa solicitante.

f) O prazo de presentación de solicitudes será de oito días contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

g) Os formularios poderán ser obtidos e cubertos desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización.

h) As dúbidas, as dificultades técnicas e mais as solicitudes de información serán aten­didas pola EGAP a través dos números de teléfono 981 54 62 57 e 981 54 63 35 ou o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación de solicitudes.

Accede al DOGA