Sanidad. Convocatorias BOIB
14 de Julio de 2016

Días 5 y 7 de Julio se han publicado las siguientes convocatorias en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB):

Núm. 7669
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/técnica especialista en anatomia patològica, convocat mitjançant resolució de 3 de setembre de 2015 (BOIB núm. 132 , de 5 de setembre de 2015), i es determina el lloc, la data i l’hora de celebració de l’ exercici de la fase d’oposició

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10517/582366/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

Núm. 7777

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 de juny de 2016 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria específica d’Enginyer Tècnic (SSCC-1/16) corresponent als Serveis Generals del Servei de Salut de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10518/582492/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

Núm. 7740

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 de juny de 2016 per la qual es convoca, pel procediment de concurs, el lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’EAP de Capdepera de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10518/582447/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

Núm. 7739

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 de juny de 2016 per la qual es convoca, pel procediment de concurs, el lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’EAP de Trencadors de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10518/582446/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

Ficheros Adjuntos: