GESTIÓ D'INTERINS (Curs 2020-2021) Darrera actualització: 19 maig 2020
21 de Mayo de 2020

GESTIÓ D'INTERINS (Curs 2020-2021)

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4027747&coduo=38&lang=ca

TerminiEl termini per presentar les sol·licituds comença el 15 de gener de 2020 i finalitza el 31 de març de 2020, ambdós inclosos.

El termini esmentat va quedar suspès i el tràmit fou interromput el dia 16 de març, quan es declarà l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La Resolució del conseller publicada en el BOIB Núm. 87 de 19 de maig de 2020 deixa sense efecte la suspensió del termini per presentar les sol·licituds d'actualització de requisits i mèrits i les sol·licituds de participació en la convocatòria esmentada i estableix que el termini esmentat es reprengui el dia 20 de maig, de manera que el darrer dia de presentació de les sol·licituds és el 4 de juny. Ambdós dies estan inclosos dins aquest termini.

GESTIÓN DE INTERINOS (Curso 2020-2021)

Plazos

El plazo para presentar las solicitudes es del 15 de enero al 31 de marzo de 2020, ambos incluidos.

El plazo mencionado quedó suspendido y el trámite fue interrumpido el día 16 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La Resolución del conseller publicada en el BOIB Núm. 87 de 19 de mayo de 2020 deja sin efecto la suspensión del plazo para presentar las solicitudes de actualización de requisitos y méritos y las solicitudes de participación en la convocatoria mencionada i establece que el plazo mencionado se retome el día 20 de mayo, de manera que el último día de presentación de las solicitudes es el 4 de junio. Ambos días están incluidos dentro de este plazo.


Nota aclaratòria sobre autenticació d'interins a tràmits telemàtics

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4210205&coduo=38&lang=ca

A partir de l’1 de juliol 2020, l’accés a qualsevol tràmit telemàtic no es podrà realitzar de manera anònima, només s’hi podrà accedir de manera autenticada, això és, utilitzant un dels sistemes que permeten comprovar la identitat de qui realitza aquest tràmit i que són: certificat digital o DNI electrònic, usuari/contrasenya XESTIB, o @Clave.

Així, i de cara al proper tràmit de selecció de places, és del tot imprescindible que qui encara no disposi de cap d’aquestes eines s’hi doni d’alta.

El més recomanable i senzill pel temps disponible és el @Clave, també conegut com a Clave PIN. L’enllaç amb unes instruccions de com obtenir-la és https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml

També us indicam l’enllaç de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) per obtenir el certificat digital https://www.sede.fnmt.gob.es/es/certificados/persona-fisicaNota aclaratoria sobre autentificación de interinos a los trámites telemáticos

A partir del 1 de julio 2020, el acceso a cualquier trámite telemático no se podrá realizar de manera anónima, solo se podrá acceder de manera autentificada, esto es, usando uno de los sistemas que permiten comprobar la identidad de quién realiza este trámite y que son: certificado digital o DNI electrónico, usuario/contraseña XESTIB, o @Clave.

Así que, y de cara al próximo trámite de selección de plazas, es del todo imprescindible que quien todavía no disponga de ninguna de estas herramientas se dé de alta.

El más recomendable y sencillo por el tiempo disponible es el @Clave, también conocido como Clave PIN.

Enlace con las instrucciones de como obtenerlo:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml

También se puede solicitar el certificado digital en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) :

https://www.sede.fnmt.gob.es/es/certificados/persona-fisica