Exàmens lliures de llengua catalana 2017-18
11 de Mayo de 2018

Examen lliure de Català B2 (juny i juliol de 2018)

Matrícula: del 4 al 8 de juny de 2018

Condicions de matrícula:

  • Nombre màxim de places oferides: 50
  • La matrícula es farà per ordre d'arribada
  • Acabat el termini de matrícula, es publicarà la llista d'admesos al web
  • Se'n farà, si cal i en previsió de baixes de matrícula per raons de força major, una llista d'espera de 10 places.

Informació de l'examen lliure de Català B2 (juny i juliol de 2018)

Data

Prova escrita (àrees 1, 2, 3 i 4): 22 de juny

Prova oral (àrea 5): 23, 24 i 25 de juliol

Horari

Prova escrita: de 9 a 13 hores

Prova oral: horari de matí (us assignarem hora individualment)

Lloc

Prova escrita: pendent (campus universitari)

Prova oral: pendent (campus universitari)

L’examen consta de cinc àrees: comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic, expressió escrita (prova escrita) i expressió oral (prova oral). Cada àrea és eliminatòria i, per superar-les, se n’ha d’assolir el cinquanta per cent de la puntuació.

Es corregiran d’ofici les àrees 1, 2 i 3. Si alguna d’aquestes àrees no està superada, ja no es corregirà l’àrea 4. Quant a la prova oral, només hi tendran accés els examinands que hagin superat la prova escrita.

Més informació a la UIB