Modificació calendari escolar del curs 2011-2012
22 de Agosto de 2011

BOIB-Num. 125/ 20-08-2011

Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives de 22 de juliol de 2011, per la qual
es modifica el calendari escolar del curs 2011-2012