Adjudicació destinacions provisionals funcionaris de carrera sense destinació definitiva
12 de Julio de 2011

Resolució de la directora general de Recursos Humans de dia 11 de juliol de 2011, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional d’adjudicacions de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2011-2012

Veure llistes