Certificat de coneixements elementals de català (certificat B)
28 de Junio de 2011

Resolució de la directora general de Política Lingüística de dia
17 de juny de 2011 per la qual es fa pública la relació de persones
que han superat les proves de la convocatòria de febrer de
2011 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de
català de la Direcció General de Política Lingüística