Currículum dels ensenyaments elementals de dansa
11 de Abril de 2011

BOIB 9-4-2011. Decret 24/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.