Resolució per la qual es convoquen ajuts econòmics individuals per assistir a activitats de formació permanent.
05 de Abril de 2011

BOIB 5-4-2011. Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 22 de
març de 2011, per la qual es convoquen ajuts econòmics individuals per
assistir a activitats de formació permanent del professorat d'ensenyament no
universitari dins el període comprès entre l'1 de setembre de 2010 i el 31
d'agost de 2011.