Resolució normes que regiran el sorteig per a designar els vocals dels tribunals
05 de Abril de 2011

Resolució del director general de Personal Docent de dia 4 d’abril de 2011
per la qual es determinen les normes que regiran el sorteig per a designar
els vocals dels tribunals que han d’actuar per a la provisió de places de
funcionaris de cossos docents i per a l’adquisició de noves especialitats.