Modificació resolució plantilles cos de mestres
17 de Marzo de 2011

Veure BOIB:

http://boib.caib.es/pdf/2011039/mp12.pdf

BOIB 17-3-2011. Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 4 de març de 2011, per la qual es modifica la Resolució del conseller d' Educació i Cultura de dia 15 de febrer de 2011, per la qual s'aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d'educació infantil i de primària, d'educació especial, d'educació d'adults, dels dos primers cursos d'educació secundària obligatòria i dels equips d'atenció primerenca.