Convocatòria 2011 jubilació voluntària anticipada
20 de Diciembre de 2010

Resolució del director general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Cultura de dia 13 de desembre de 2010, per la qual es regula el procediment que regirà la convocatòria per a l’any 2011 de la jubilació voluntària anticipada, d’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i amb el Decret 83/2002, de 14 de juny,
pel qual es crea el complement autonòmic de gratificacions extraordinàries.