COSSOS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI - TRIBUNAL PROCEDIMENTS SELECTIUS
22 de Mayo de 2018

Núm. 5367

Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de maig de 2018, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 28 de febrer de 2018, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova.

<<BOIB>>

Ficheros Adjuntos: