CONCURS-OPOSICIONS 2018 DOCENTS LLISTES ADMESOS I EXCLOSOS
19 de Abril de 2018

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOSAls aspirants que han participat per torn de Reserva per a persones amb discapacitat i actualment figuren a les llistes com a exclosos per la causa NDI . (No presenta el Dictamen d’acord amb la base 2.1.3.3), se’ls informa que:- Si tenen el grau de discapacitat reconegut pel Centre base de les Illes Balears i han autoritzat la consulta, la Direcció General de Personal Docent ha sol·licitat d’ofici el Dictamen, en el moment en què sigui rebuda aquesta documentació els aspirants figuraran en les llistes definitives com a admesos o exclosos en funció del contingut del Dictamen.- Si tenen el grau de discapacitat reconegut per Centres base d’altres comunitats autònomes. Si aporten el corresponent Dictamen en el termini de reclamacions de les llistes provisionals figuraran a les llistes definitives com a admesos o exclosos, en funció del contingut del Dictamen.La manca d’aportació del dictamen suposa la no-admissió de l’aspirant en el torn de reserva i serà admès pel torn lliure amb la impossibilitat de fer adaptacions per a la realització de les proves.

Termini de reclamacions

El termini de reclamacions d'acord amb la base 4.2 és el comprès entre els dies 20 d'abril i 4 de maig del 2018, ambdós inclosos.

- Llista provisional d'admesos i exclosos. <aquí>