Consolidació personal parcial del complement de director
26 de Noviembre de 2011

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de
dia 18 de novembre de 2011, de convocatòria anual per a sol·licitar
la consolidació personal parcial del complement retributiuespecífic de director.

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies naturals comptadors
a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució.

Sol·licitud