AGE CALENDARIO 2020 días inhábiles cómputo de plazos AGE
04 de Diciembre de 2019

MPTFP Resolución calendario de días inhábiles a efectos cómputo de plazos ​AGE

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17468.pdf