Otros Cuerpos o Especialidades
DOG 17-4-2012. Corrección de erros. Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en música na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao. 17-04-2012
FEIJOO ANUNCIA, POR SEGUNDA VEZ, EL TELETRABAJO Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA: 16-04-2012
Anuncio do 2 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades ... 12-04-2012
Convocatoria para la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en el Instituto Español "Cañada Blanch" de Londres, en la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Londres y en la Sección Española de Liverpool ... 12-04-2012
A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR CONVOCA A REALIZACIÓN DAS PROBAS FÍSICAS E DE AGUDEZA VISUAL PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL DO PLADIGA: 11-04-2012
DOG 11-4-2012. Resolución do 24 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias ... 11-04-2012
DOG 9-4-2012. Resolución do 26 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fan públicas as notas definitivas da fase de concurso do proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de secretaría da escala de 10-04-2012
DOG 10-4-2012. Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento... 10-04-2012
DOG 9-4-2012. Resolución do 22 de marzo de 2012 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia... 10-04-2012
Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación... 10-04-2012
DOG 4-4-2012. Orde do 23 de marzo de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación 2/2006, do 3 de maio, para cubrir ... 04-04-2012
IRPF 2011: Orden por la que se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos: BOE 04-04-2012
Resolución de 3 de abril de 2012, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de la ... 04-04-2012
DOG 2-4-2012. Anuncio do 21 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunican a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos do baremo aberto pola Resolución do 23 de xaneiro de 2012, ... 04-04-2012
DOG 2-4-2012. Corrección de erros. Orde do 12 de marzo de 2012 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de ... 04-04-2012
Orde do 23 de marzo de 2012 po la que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos copos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei Orgánica de Educación 2/2006, do 3 de maio, para cubrir postos ... 04-04-2012
Aprobadas 190 plazas de profesor de Secundaria en la Oferta de Empleo Público.La mayoría para enseñanza del inglés. 04-04-2012
DOG 30-3-2012. Resolución de 13 de marzo de 2012 por la que se hace pública la convocatoria para la autorización de los centros públicos integrados, institutos de educación secundaria y centros integrados de formación profesional de la Comunidad ... 04-04-2012
DOG 30-3-2012. Orden de 14 de marzo de 2012 por la que se autoriza el cambio de denominación del Instituto de Educación Secundaria A Carballeira en el ayuntamiento de Ourense. 04-04-2012
NOTA INFORMATIVA: MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN DE E.P do 23-03- 2012 e COMISIÓN DE PERSOAL do 27-03-2012 02-04-2012
NOVIDADES IMPORTANTES QUE AFECTAN AS CONDICIÓNS LABORAIS DOS TRABALLADORES/AS DAS AA.PP. 30-03-2012
Resolución de 26 de marzo de 2012, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de ... 27-03-2012
DOG 27-3-2012. Decreto 94/2012, do 8 de marzo, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. 27-03-2012
DOG 27-3-2012. Orde do 14 de marzo de 2012 pola que se modifica parcialmente a Orde do 28 de xuño de 2006 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizo e por petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos ... 27-03-2012
DOG 26-3-2012. Orde do 14 de marzo de 2012 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2012. 26-03-2012
DOG 23-3-2012. Orde do 12 de marzo de 2012 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, ... 26-03-2012
DOG 23-3-2012. Resolución do 8 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de beneficiarios de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades ... 26-03-2012
Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclos inicial e final de grao medio correspondente ao título de técnico deportivo en mergullo deportivo con escafandro autónomo. 26-03-2012
Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de artes plásticas e deseño en Cerámica Artística. 26-03-2012
Baremación definitiva de aspirantes a profesores de religión. 26-03-2012
DOG 21-3-2012. Resolución do 29 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do ... 21-03-2012
Orde do 12 de marzo de 2012 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 21-03-2012
DOG 21-3-2012. Resolución do 29 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de catedráticos e profesores de ensino ... 21-03-2012
DOG 20-3-2012. Resolución do 5 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de novos centros adscritos á Rede Abalar para o curso 2012/2013. 20-03-2012
DOG 20-3-2012. Resolución do 21 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para ... 20-03-2012
DOG 14-3-2012. Anuncio do 7 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se modifica o Anuncio do 15 de febreiro de 2012 que comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo... 14-03-2012
Abierta lista de interinos de chino. 14-03-2012
DOG 12-3-2012. Resolución do 2 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación provisional de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento... 12-03-2012
Convocatoria para cubrir, en régimen de interinidad, las vacantes de maestros que puedan producirse en el aula de lengua y cultura españolas en Viena (Austria) para el curso 2012-2013. 12-03-2012
Convocatoria para cubrir, en régimen de interinidad, las vacantes de maestros que puedan producirse en las agrupaciones de lengua y cultura españolas en Suiza para el curso 2012-2013. 12-03-2012
Convócanse cursos de formación en idiomas para o profesorado, organizados polas Escolas Oficiais de Idiomas en colaboración cos Centros de Formación e Recursos (CFR) e o CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación), para o 2º cuadrimestre ... 12-03-2012
Abierta lista de interinos de Guitarra. 12-03-2012
DOG 9-3-2012. Anuncio do 23 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo para impartir docencia de relixión católica... 09-03-2012
A Consellería de Cultura e Educación aposta de novo pola formación do profesorado coa convocatoria de ata de 828 licenzas por estudos para docentes. 09-03-2012
Abiertas listas de interinos para Portugal. 08-03-2012
Vacantes para los concursos de traslados. 08-03-2012
DOG 5-3-2012. Orde do 22 de febreiro de 2012 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2012, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de ... 08-03-2012
DOG 6-3-2012. Anuncio do 15 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de música e artes escénicas,... 08-03-2012
Resolución do 2 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fai pública a adxudicación provisional de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación... 08-03-2012
Resolución do 21 de febreiro de 2012 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan as probas para a obtención do titulo de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito... 05-03-2012

Páginas