Otros Cuerpos o Especialidades
DOG 28-5-2012. Orde do 21 de maio de 2012 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria Francisco Sánchez, do concello de Tui. 28-05-2012
DOG 25-5-2012. Resolución do 14 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar aos membros e a facer pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas para ... 25-05-2012
DOG 24-5-2012. Orde do 11 de maio de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir ... 24-05-2012
Listaxe da Resolución definitiva do concurso de traslados para o Corpo de Mestres para o ano 2012. 24-05-2012
Proxecto de Decreto polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. 24-05-2012
FOTOS E VÍDEO DA MANIFESTACIÓN DO DÍA 22 EN SANTIAGO EN DEFENSA DA EDUCACIÓN 23-05-2012
CURSO DE INICIACIÓN Á LINGUA DE SIGNOS PARA EMPREGADOS PÚBLICOS NA MODALIDADE PRESENCIAL, A REALIZAR EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 23-05-2012
CURSOS ON-LINE PARA EMPREGADOS PÚBLICOS 2012 (CSIF) 22-05-2012
DOE 21-5-2012. Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se modifica la Resolución de 16 de abril de 2012, por la que se hace pública la relación definitiva de plantillas, composición de unidades .. 21-05-2012
BOC 21-5-2012. Orden ECD/39/2012 de 9 de mayo, por la que se establecen las bases y se convocan procedimientos selectivos para el ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, así como para la adquisición de nuevas especialidades... 21-05-2012
ACCIÓN SOCIAL PARA DISCAPACITADOS 21-05-2012
Listaxe da resolución definitiva do concurso de traslados para o corpo de mestres para o ano 2012. 21-05-2012
Resolución, de 18 de mayo de 2012, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de la ... 21-05-2012
DOG 18-5-2012. Orde do 16 de maio de 2012 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino público convocada para o día 22 de maio de 2012. 18-05-2012
Orde do 11 de maio de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación 2/2006, do 3 de maio, para cubrir postos de persoal ... 18-05-2012
Resolución, de 15 de mayo de 2012, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de la ... 18-05-2012
FOTOS MARCHA 11 DE MAIO CONTRA AS MEDIDAS DE RECORTE NO EMPREGO PÚBLICO... 15-05-2012
FOTOS CONCENTRACIÓN DELEGADOS CSIF CONTRA A REFORMA LABORAL 14 DE MAIO (A CORUÑA) 15-05-2012
FOTOS CONCENTRACIÓN DE DELEGADOS DA CSIF CONTRA A REFORMA LABORAL (OURENSE) 15-05-2012
DOG 9-5-2012. Orde do 9 de abril de 2012 pola que nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade de bacharelato e FP, para... 09-05-2012
11 DE MAIO DE 2012. MARCHA REIVINDICATIVA DOS COMITÉS DE TRABALLO E BENESTAR. 08-05-2012
DOG 7-5-2012. Resolución do 27 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 29 de febreiro de 2012, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso... 07-05-2012
DOG 7-5-2012. Corrección de erros. Resolución do 17 de abril de 2012 pola que se habilitan asesores e avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de G... 07-05-2012
DOG 7-5-2012. Orde do 2 de maio de 2012 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012. 07-05-2012
DOG 7-5-2012. Orde do 26 de abril de 2012 pola que se convoca o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2012/2013. 07-05-2012
Proxecto de Decreto……./2012, do…….de maio, polo que se transforma o centro público integrado Celso Emilio Ferreiro de Vigo, e se trasladan ensinanzas... 07-05-2012
Abiertas ocho listas de interinos. 04-05-2012
Listaxes da Resolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2012. 04-05-2012
INSTRUCIÓNS PARA A APLICACIÓN DOS COMPLEMENTOS DE INCAPACIDADE TEMPORAL DEBIDA A CONTINXENCIAS PROFESIONAIS E COMÚNS, E NAS SITUACIÓNS DE MATERNIDADE, PATERNIDADE, RISCO DURANTE O EMBARAZO E RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL. 03-05-2012
INSTRUCIÓNS PARA A APLICACIÓN DOS COMPLEMENTOS DE INCAPACIDADE TEMPORAL DEBIDA A CONTINXENCIAS PROFESIONAIS E COMÚNS, E NAS SITUACIÓNS DE MATERNIDADE, PATERNIDADE, RISCO DURANTE O EMBARAZO E RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL. 03-05-2012
Resolución do 27 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 29 de febreiro de 2012, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados ... 02-05-2012
DOG 30-4-2012. Resolución do 17 de abril de 2012 pola que se habilitan asesores e avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia ... 30-04-2012
DOG 30-4-2012. Orde do 19 de abril de 2012 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de idiomas de réxime especial que se establecen na ... 30-04-2012
Resolución definitiva da Comisión de selección de estadías formativas en empresas para o profesorado de Formación Profesional. 30-04-2012
Resolución de 26 de abril de 2012, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de ... 27-04-2012
DOG 26-4-2012. Resolución do 13 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, ... 27-04-2012
Se convocan bolsas de urgencia del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño en las especialidades de Moldes y Reproducciones y Técnicas Textiles. 25-04-2012
Se convoca bolsa de urgencia del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas en la especialidad de Lenguaje Musical. 25-04-2012
MANIFIESTO DEL 28 DE ABRIL DEL 2012, DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 24-04-2012
MANIFIESTO Y CARTEL 1º DE MAYO - POR UNA REFORMA LABORAL NEGOCIADA 24-04-2012
Suspendidas las oposiciones en Andalucía 23-04-2012
Referencia del Consejo de Ministros del 20-4-2012. 23-04-2012
Referencia del Consejo de Ministros del 20-4-2012. Aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 23-04-2012
BOE 21-4-2012. Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 23-04-2012
Resolución provisional da Comisión de selección de estadías formativas en empresas. 23-04-2012
Miguel Borra, el presidente de CSIF, critica que los recortes mermen la calidad de los servicios públicos. 23-04-2012
CURSOS PRESENCIAIS DO INAP PARA EMPREGADOS PÚBLICOS EN SANTIAGO 23-04-2012
INDEMNIZACIONES POR LEYES INCONSTITUCIONALES SOBRE TIJERETAZOS, TRIBUTOS O SANCIONES 20-04-2012
DOG 19-4-2012. Anuncio do 2 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas... 19-04-2012
DOG 17-4-2012. Corrección de erros. Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en conservación e restauración de bens culturais na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula ... 17-04-2012

Páginas