Otros Cuerpos o Especialidades
DOG 24-1-2012. Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 24-01-2012
DOG 20-1-2012. Orde do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do Corpo de Mestres. 20-01-2012
AVISO PARA O PROFESORADO PARTICIPANTE NOS CONCURSOS DE TRASLADOS. 20-01-2012
DOG 19-1-2012. Resolución do 12 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de modo ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de ... 19-01-2012
DOG 19-1-2012. Resolución do 10 de xaneiro de 2012 pola que se fai pública a Resolución definitiva dos centros seleccionados para desenvolver, con carácter experimental, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de... 19-01-2012
DOG 18-1-2012. Corrección de erros. Orde do 22 de agosto de 2011 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2011-2012. 18-01-2012
BOLSAS DE FORMACIÓN 17-01-2012
CURSOS CELGA 1, CELGA 2, CELGA 3 e CELGA 4 17-01-2012
DOG 16-1-2012. Orde do 15 de decembro de 2011 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2012. 16-01-2012
BOE 14-1-2012. Corrección de errores del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria regula 16-01-2012
DOG 12-1-2012. Orde do 10 de xaneiro de 2012 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 16-01-2012
DOG 12-1-2012. Orde do 9 de xaneiro de 2012 pola que se determina a adscrición dos órganos superiores e directivos regulados no Decreto 13/2012, do 4 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia. 16-01-2012
BOPA 9-1-2012. Decreto 373/2011, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público corres- pondiente al año 2012 para ingreso y acceso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional 09-01-2012
DOG 9-1-2012. Resolución do 21 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establecen os aspectos básicos do currículo do módulo formativo de carácter xeral do segundo curso dos... 09-01-2012
DOG 9-1-2012. Orde do 29 de decembro de 2011 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo... 09-01-2012
OUTRAS OFERTAS PÚBLICAS 03-01-2012
BOE 31-12-2011. Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 03-01-2012
BOE 31-12-2011. Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 03-01-2012
Abierta lista de profesores de religión de primaria. 03-01-2012
DOG 29-12-2011. Resolución do 15 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes. 03-01-2012
DOG 28-12-2011. Anuncio do 19 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas... 03-01-2012
BOE 28-12-2011. Orden EDU/3530/2011, de 19 de diciembre, por la que se corrigen errores y omisiones en la Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos ... 03-01-2012
Resolución de 27 de diciembre de 2011, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de la ... 03-01-2012
Anuncio de convocatoria de oposiciones. 03-01-2012
DOG 27-12-2011. Resolución do 12 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do Corpo ... 03-01-2012
Xornada sobre a Directiva de servizos e a Administración Local: EGAP, 27 de decembro de 2011. 03-01-2012
DOG 23-12-2011. Orde do 16 de decembro de 2011 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2010-2011. 03-01-2012
DOG 26-12-2011. Orde do 16 de decembro de 2011 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, dun proxecto para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio ... 03-01-2012
Modelo reclamación paga extra y atrasos PDI 22-12-2011
DOG 22-12-2011. Decreto 230/2011, do 7 de decembro, polo que se modifica o Decreto 332/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 22-12-2011
OFERTA EMPLEO PÚBLICO DOCENTE ANDALUCÍA 2012 22-12-2011
DOG 21-12-2011. Corrección de erros. Orde do 21 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do Corpo de Mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación nos... 22-12-2011
BOE 21-12-2011. Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Alemania, Australia ... 22-12-2011
OFERTAS PÚBLICAS DA UNIVERSIDADE 20-12-2011
NÓMINAS A TRAVES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 20-12-2011
DOG 20-12-2011. Orde do 2 de decembro de 2011 pola que se resolve a convocatoria de axudas económicas para compensar gastos derivados dos accidentes de tráfico de persoal en función docente ou inspectora. 20-12-2011
Lista provisional de interinos de arpa. 20-12-2011
Resolución do 12 de decembro de 2011 pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011. 19-12-2011
Resolución do 15 de decembro de 2011 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se determinan a comisión dictaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes. 19-12-2011
Domingo Esteban Gómez Fernández, Catedrático de Universidade e Presidente do Sector Autonómico de Universidades da Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSI-F), e como representante legal da mesma, EXPÓN 13-12-2011
OFERTA ESPECIAL GÉNESIS PARA AFILIADOS CSIF E OS SEUS FAMILIARES DIRECTOS 13-12-2011
DOG 13-12-2011. Resolución do 30 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos da Comunidade ... 13-12-2011
DOG 13-12-2011. Resolución do 25 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o Plan Xeral de Actuación da Inspección Educativa para o curso 2011-2012. 13-12-2011
BORM 10-12-2011. Orden de 28 de noviembre de 2011, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convoca procedimiento extraordinario para la contratación de Profesores Especialistas en el curso 2011-2012. 13-12-2011
CSIF ESIXE NEGOCIAR A ESTABILIZACIÓN DOS INVESTIGADORES DOS PROGRAMAS DE INCORPORACIÓN 08-12-2011
EGAP – PLAN DE FORMACIÓN DE 2012 (20/12/2011) 07-12-2011
DOG 5-12-2011. Corrección de erros. Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por estudos para o curso 2011-2012 destinadas a funcionarios docentes non universitarios. 07-12-2011
Avísase a todo o profesorado que non teña aínda recollidas as publicacións presentadas no concurso de traslados do ano 2010/2011, que non poderán facelo ata un novo aviso, que se anunciará nesta páxina web no seu .... 07-12-2011
Resolución provisional pola que se fai pública a relación de centros con programas seleccionados, conforme o disposto no artigo 13 da Resolución do 26 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, ... 07-12-2011
Resolución de 1 de diciembre de 2011 de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca por la que, previa autorización de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, se efectúa convocatoria de carácter regional para ... 02-12-2011

Páginas